Onderwijskundige uitgangspunten

In schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe visie geschreven voor het onderwijs op Brede School Moesel. 
Deze visie is gebaseerd op de drie functies van het onderwijs (Biesta, 2015).Deze drie domeinen zijn vertaald naar uitgangspunten voor het onderwijs op Brede School Moesel.

Wat willen we onze kinderen leren? (Kwalificatie)
Op Brede School Moesel verwerven de kinderen kennis op het gebied van lezen, rekenen, schrijven, taal, Engels en de wereld om hen heen, door het ontwikkelen van sociale vaardigheden, motoriek, creativiteit, inzicht en spel. Hierbij sluiten we aan bij ieders talenten. Wij werken procesgericht in plaats van opbrengstgericht en stimuleren een mindset die gericht is op groei, ontwikkeling en een leven lang leren.

Wat leren onze kinderen over zichzelf? (Subjectivering)
Op Brede School Moesel weten de kinderen van zichzelf welke talenten zij hebben. Samen met de leerkracht, ouders en omgeving, zijn kinderen verantwoordelijk om deze talenten verder te ontwikkelen. In een goede relatie en met een open communicatie groeien onze kinderen uit tot gelukkige, zelfredzame jongvolwassenen die vol vertrouwen, en met de benodigde basisvaardigheden, de toekomst in stappen.

Hoe gaan onze kinderen met elkaar om? (Socialisatie)
Op Brede School Moesel scheppen wij de voorwaarden voor een veilige en uitdagende omgeving. Kinderen krijgen de ruimte zich te ontplooien tot gelukkige, nieuwsgierige en creatieve persoonlijkheden. Hierin mag ieder kind zijn wie hij of zij is, met wederzijds respect voor ieders eigenheid. Dit alles binnen een sociale context met duidelijke afspraken, regels, normen en waarden die iedereen op Brede School Moesel kent en uitdraagt.

Aan deze visie hebben wij als team nog twee domeinen toegevoegd. Onze onderwijskundige visie doet uitspraken over hoe wij de doelen van het onderwijs willen bereiken. Onze didactische en organisatorische visie zegt iets over hoe we het onderwijs in zullen richten, zodat deze doelen bereikbaar zijn.

Hoe ziet Brede School Moesel er uit? (onderwijskundig)
Op Brede School Moesel hebben we het onderwijs zo ingericht dat kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen in een rijke leeromgeving. Kinderen, leerkrachten en ouders worden uitgedaagd om hun talenten verder te ontwikkelen.
De leerkracht is hierbij de spil en coach in het geheel en wordt ondersteund door de nieuwste technieken. Hierdoor wordt eigenaarschap vergroot.

Hoe zien we dit alles terug in het onderwijs? (Didactisch en organisatorisch)
Brede School Moesel is herkenbaar aan dynamische leerplekken waarbij er groepsdoorbrekend gewerkt kan worden.
Er wordt, naast de instrumentale vakken, gewerkt met projecten; schoolbreed, in bouwen of in de groep. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van weekafsluitingen, presentaties, ateliers, tentoonstellingen.
Leerlijnen zijn leidraad in de ontwikkeling van kinderen waarbij we methodes gebruiken als middel om daaraan te werken.
Er is oog voor de, meervoudige, talenten van kinderen.
Motivatie is essentieel voor ons onderwijs.
Feedback en reflectie, op alle lagen, zijn onderdeel van het lesgeven.