GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Medezeggenschap
Onderwijsstichting Eduquaat wil dat kinderen en ouders betrokken worden bij de ontwikkelingen en de inrichting van het onderwijs. Deze betrokkenheid met en door de ouders heeft vorm gekregen in medezeggenschap.

Op schoolniveau middels de medezeggenschapsraad (MR), waarin zaken besproken worden die specifiek met de school te maken hebben.
Op bestuursniveau middels de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin bovenschoolse aangelegenheden besproken worden.

Taken GMR
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In WMS artikel 16 staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. Dat betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau .

De verslagen van vergaderingen:
De GMR-leden van Brede School Moesel:
Mevr. Selma Unal (namens de ouders)
Juffr. Anita Jannsen (namens het team)