Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschap
Onderwijsstichting Eduquaat wil dat kinderen en ouders betrokken worden bij de ontwikkelingen en de inrichting van het onderwijs.
Deze betrokkenheid met en door de ouders heeft vorm gekregen in medezeggenschap.

Op schoolniveau middels de medezeggenschapsraad (MR), waarin zaken besproken worden die specifiek met de school te maken hebben.
Op bestuursniveau middels de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin bovenschoolse aangelegenheden besproken worden.

Wat doet een MR?
MR-leden geven advies aan de schoolleiding over allerlei onderwerpen. Zij mogen zelf onderwerpen op de agenda zetten en meebeslissen over het beleid op school. De onderwerpen lopen erg uiteen. Een aantal voorbeelden waar zij over meepraten/adviseren:
  • Krijgen de leerlingen te veel of te weinig huiswerk mee?
  • Moeten de schooltijden worden aangepast?
  • Hoe wordt subsidie/gelden vanuit de overheid ingezet?
  • Begroting en formatie voor een schooljaar
  • Verkeersveiligheid rondom school
  • Hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • Vragen/opmerkingen vanuit ouders
De MR-leden die als ouders in de MR zitten zijn tevens ook aanspreekpunt voor de ouders. Als er vragen/opmerkingen zijn kan een ouder deze altijd vertrouwelijk neerleggen bij een van de MR-leden. Maak hier gerust gebruik van! Ook is de MR bereikbaar via de mail. Deze is te vinden op de site van onze school.

De MR-leden van Brede School Moesel:
Namens de ouders:
Dhr. Pascal Bruijnen
Mevr. Petry Zentjens
Mevr. Inge Veugen        

Namens het team:
Juffr. Yvonne Jeurninck (MR)
Juffr. Silvia Stultjens-Geelen (MR)
Juff. Nina Schreurs (MR)