Klachtenregeling

Sinds 1 augustus 1998 is er voor het basisonderwijs een officiële klachtenregeling die aangeeft op welke objectieve wijze met klachten van ouders, leerlingen en personeel moet worden omgegaan. Deze wet verplicht scholen om te voorzien in een onafhankelijke Klachtencommissie en om een klachtenregeling op te stellen.

Binnen de scholen van Stichting Eduquaat geven we het onderwijs zorgvuldig vorm. Het kan voorkomen dat er sprake is van een situatie waarover u als ouder op- en/of aanmerkingen heeft of misschien wel een klacht over in wilt dienen. In eerste instantie gaat u naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden of niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school.
Voor onze school is de contactpersoon: s.stultjens@eduquaat.nl
De contactpersoon informeert u over de routes die u kunt bewandelen.

U kunt vanzelfsprekend ook rechtstreeks contact opnemen met de (externe) vertrouwenspersoon van de stichting. Dit is mevrouw Trix van Rijn, Wilhelminapark 1, 5911 EC Venlo. Emailadres: info@heteiland.eu
Telefoonnummer: 06-20006334

Veelal zullen problemen binnen school opgelost (kunnen) worden. Met alle klachten, op- en/of aanmerkingen, zoals bijv. onderwijskundige klachten, klachten over leerkrachten, vermoedens van seksuele - intimidatie, kunt u bij de contactpersoon terecht. Schroom niet om in voorkomende situaties meteen contact op te nemen. Indien uw klacht door de school of het bestuur niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie waar Eduquaat bij is aangesloten www.onderwijsgeschillen.nl/klachten Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is of niet. De klachtenregeling is ook bestemd voor leerlingen en leerkrachten. De procedure is dezelfde.

Heeft u een probleem of klacht over de school of een van de medewerkers? Dan is het raadzaam om eerst te proberen de klacht met de school te bespreken. U kunt daarbij de volgende stappen zetten:
1. Bespreek het probleem met de leerkracht/en van uw kind
2. Bespreek het probleem met de directeur van de school
3. Schakel bemiddeling in van een collega-leerkracht, een IB-er of een ouder om samen tot een oplossing te komen, zonder formele/juridische procedures
4. Bespreek het probleem met het schoolbestuur waar de school onder valt

Document:
Van klacht tot oplossing